نمايشگاه گروهى نقاشيخط و تصوير سازى

رده : اخبار و رویدادها, رویدادهای داخلی, نمایشگاه‌های داخلی
FavoriteLoading / بررسی فهرست ' rel='nofollow'> + افزودن به فهرست / بررسی فهرست

نمايشگاه گروهى نقاشيخط و تصوير سازى

میزبان نمایشگاه گروهی و تصویر سازی با عنوان “مشى و مشيانه” با مضمون داستان آفرينش نخستين زن و مرد در اساطير ايرانى می‌باشد.

مَــشی و مَــشیانه ، اولین نمایشگاه تلفیقی تصویرسازی و خوشنویسی.
هنرمندان: حميد طلوعى فرد، سالومه گلنراقى

استیتمنت:
ايران،كشوري است تاريخى كه دردل خودداستان هاوافسانه هاى بسيارداشته وخواهدداشت. قصه هايى كه ساليان سال است فرزندان اين مرز و بوم رادرهنگامه ى شب به خوابى ارام فروبرده است.
داستان هايى كه هزارويكشب بيدارى راهمراه داشته وپهلوانانى چون رستم رابه جنگ پليدى برده وعاشقانى چون مجنون را،راهى بيابان كرده است.
اينجاايران است،جايى كه لالايى هانيزبرگرفته ازهمين قصه هاهستند.
درطول ساليان سال اين افسانه ها الهام بخش هنرمندان بسيارگشته كه به زبان شعروكرشمه هاى قلم وطنازى هاى رنگ،سعى به خلق اثاربديع نموده اند.
مانيزدرحال جستجوبوديم،غرق درفضاى رمزالودداستان هاى كهن واساطيرايرانى، كه درنهايت بدان رسيديم كه سراغازاين افسانه ها، داستان هايى است كه جسميت به انسان بخشيده شده، كه ماجراازهمين جااغزگرديدكه نخستين انسان كه ازعالم مينوبرزمين فرستاده شدتااهورامزدارايارباشدواهورامزداازاونژاداريارابوجوداورد،كه دراين ميان گيومرث ازاصل اوستايى گيومرتن ،(زنده ى ميرا)،درپهلوى گيوك مرت ودرمتون مختلف فارسى وعربى به صورت گيومرث،گيومرد،كيومرث،كيومرس و…نام برده شده بودراه يافتيم.
اوهنگامى كه درجهان مينوى بود،ناميرابود، وهنگامى هم كه بازبه سوى خانه ى پدران بازگرددناميرامى شود. گيومرث سي سال به ارامش زندگى كردامادراثرگزنداهريمن دچارمرگ شدوازجهان درگذشت .ازتن اوفلزات سودمند وازتخمه ى او زرافريده شد ودردل زمين جاى گرفت.
پس ازچهل سال ،ازاين تخمه،دوگياه ريواس به هم پيچيدند واززمين روييدند واندك اندك شكل ادمى به خودگرفتندومشى ومشيانه ازآنهاپديدامدند.
مشي ومشيانه اولين زوج آمده برروى زمين شدندو درطى پنجاه سال زندگى آن دو برروى زمين،افسانه ى اساطيرى ما آغازگرديد.
دراين نمايشگاه سعى برآن نموديم تابخشى ازاين تصاوير راباتلفيق هنرتصويرسازى وهمينطور خوشنويسى به نمايش بگذاريم.
هراثربه طورهمزمان ازهردوهنر به يكجا بهره مند گرديده است.
تصاويرخيال انگيز پيش رو،زاده ى تخيلات نويسنده ى عزيزودوست داشتنى جناب آقاى محمد محمدعلى مى باشد كه در كتاب مشى ومشيانه داستان آفرينش نخستين زن ومرد در اساطير ايرانى به قلم بسيارشيوا ،افسانه را به رقص كلمات درآورده است.
شما را دعوت مى كنيم به بزم افسانه ى كهن مشى ومشيانه به زبان هنرامروز.
دهم مهرماه ١٣٩٤

Sobhan held Gallery
Mashi and Mashianeh
The story of the creation of the first man and women in the iranian legend
This group exhibition is an integration from Calligraphy and illustration 
Artists :
Saloomeh Golnaraghi ,Hamid Tolouei fard 
Opening :
۲ octobr - 2015 / 5 - 9 pm
محل برگزاری : گالرى سبحان
زمان گشایش: ١٠ مهرماه ١٣٩٤
ساعت ١٧ الى ٢١
ادامه نمايشگاه تا ١٦ مهر ماه
ساعت ١٧ الى ٢٠
تلفن : ٢٢٢٣١٤٨٠ – ٢٢٢٠٢٢٥٦

معرفی اثر:

سالومه گل نراقي و حميد طلوعي فرد | خروس | ٢٠١٤| مركب، جوهر و ماژيك روي بوم | تصوير سازي و نقاشيخط | ١٠٠*١٠٠سانتي متر

خروسي به كاشانه ي ما راه يافت. كيومرث اين حيوان را به فال نيك گرفته بود. از خود پرسيدم پرنده اي كه در هوا نمي پرد و بر جفت خود بسيار مهربان است به چه كار آدميان مي آيد جز نمايش پرهاي شگرف و باروري مرغان؟!
…پس از سي روز به اين خاصيت خروس دست يافتيم كه او ما را به دوري جستن از كاهلي فرا ميخواند.
پنداري او به آواي بسيار دل انگيز ميگفت اي انسان! برخيز و به اهريمن نفرين فرست.
جمعه ١٠ مهر ساعت ١٧ تا ٢١ افتتاحيه متفاوت به واسطه ي ديد نو در تلفيق هنر

سالومه گل نراقي و حميد طلوعي فرد

Saloomeh Golnaraghi And Hamid Tolouei Fard | Chanticleer | 2014 | Ink and ink and marker on canvas | Illustration and calligraphy | 100*100 Cm

A chanticleer came to our hut, Kiomars took the animal as a good omen. "A bird that doesn't fly at all and he is also very kind with his pair , exception displaying their wondrous feathers and fertilize birds, what is the usages of it for human?" I asked myself. After thirty days we found that he called us to avoid sloth. 
And this is nature of chanticleer. You imagine that he declare with a pleasant sound...hey man ! Get up and send round curse to the evil spirit.

دیدگاه شما درباره این نوشتار چیست؟

Loading Facebook Comments ...

دیدگاه شما: